در اين سراي بي كسي، كسي به در نمي زند به دشت پر مــــلال ما، پرنــــــده پر نمـي زنــــد يكــي زشب گرفتــگان، چــــــــراغ بر نمي كنـــد كسي به كوچــه سار شب، در سحر نمي زند نشستــــــه ام در انتظار اين غبار بي ســــوار دريغ كز شبـــــي چنين، سپيــده سر نمي زنــد دل خراب من، دگـــــر خرابتــــــر نمــــي شـــود كه خنجر غمت از اين خرابتـــــــر نمـــــــي زند گذر گهــــي است پر ستم، كه اندرو به غير غم يـكي صــــــلاي آشنا، به رهگــــــذر نمي زنـــــد چه چشم پاسخ است از اين، دريچه هاي بسته ات بـــــرو كه هيچ كس نــــدا، به گوش كر نمي زنــــد نه سايه دارم و نه بر، بيفكننـــــــــدم و ســـزاست اگر نــــه بر درخت تر، كســـــي تبر نمـــــي زنــد هوشنگ ابتهاج زبان وادبیات فارسی و عربی - طرح درس سالانه­ی کتاب عربی( 2)انسانی

زبان وادبیات فارسی و عربی

ارتباط با مدرسان و دانش آموزان در ایران و جهان
طرح درس سالانه­ی کتاب عربی( 2)انسانی

به نام خدای بزرگ

طرح درس سالانه­ی کتاب عربی( 2)انسانی

*هر یک ماه ونیم یک آزمون به عمل خواهد آمد

ماه ها

هفته ها

جلسات

درس ها

عنوان درس

فعالیت ها

مهر

هفته اول

جلسه اول

درس اول

ربّنا

ترجمه درس

جلسه دوم

درس اول

ربّنا

یادآوری مطالب سال گذشته

هفته دوم

جلسه سوم

درس اول

ربّنا

رباعی مجرد و اسم آلت

جلسه چهارم

درس اول

ربّنا

حل تمرین

هفته سوم

جلسه پنجم

درس دوم

التذکار

یادآوری مطالب سال گذشته

جلسه ششم

درس دوم

التذکار

ترجمه متن

هفته چهارم

جلسه هفتم

درس دوم

التذکار

حل تمارین

جلسه هشتم

درس سوم

المعرفة و النکرة

امتحان دو درس قبلی و ترجمه درس سوم

آبان

هفته  اول

جلسه نهم

درس سوم

المعرفة و النکرة

قواعد

جلسه دهم

درس سوم

المعرفة و النکرة

حل تمارین

هفته دوم

جلسه یازدهم

درس چهارم

انواع الإعراب

قواعد

جلسه دوازدهم

درس چهارم

انواع الإعراب

قواعد

هفته سوم

جلسه سیزدهم

درس چهارم

انواع الإعراب

حل تمارین

جلسه چهاردهم

درس پنجم

انواع الإعراب 2

قواعد تقدیری  و تمارین

هفته چهارم

جلسه پانزدهم

درس پنجم

انواع الإعراب 2

قواعد محلی و تمارین

جلسه شانزدهم

درس پنجم

انواع الإعراب 2

ارزشیابی

آذر

هفته اول

جلسه هفدهم

درس ششم

اعراب الفعل المضارع

قواعد

جلسه هجدهم

درس ششم

اعراب الفعل المضارع

ترجمه و تمارین

هفته دوم

جلسه نوزدهم

درس ششم

اعراب الفعل المضارع

ادامه تمارین

جلسه بیستم

درس هفتم

اعراب الفعل المضارع 2

قواعد مجزوم

هفته سوم

جلسه بیست و یکم

درس هفتم

اعراب الفعل المضارع 2

ترجمه و تمارین

جلسه  بیست و دوم

درس هفتم

اعراب الفعل المضارع 2

ادامه تمارین و امتحان

هفته چهارم

جلسه  بیست وسوم

درس هشتم

معلوم ومجهول

قواعد

جلسه بیست وچهارم

درس هشتم

معلوم ومجهول

ترجمه و حل تمارین

دی

هفته اول

جلسه  بیست وپنجم

درس هشتم

معلوم ومجهول

ادامه مطالب

جلسه  بیست وششم

درس نهم

تمارین دوره ای

هفته دوم

پایان نیم سال اول و ارزشیابی پایانی

هفته سوم

هفته چهارم

بهمن

هفته اول

جلسه  بیست وهفتم

درس دهم

العدد

قواعد

جلسه بیست وهشتم

درس دهم

العدد

ترجمه

هفته دوم

جلسه بیست  ونهم

درس دهم

العدد

حل تمرین

جلسه سی ام

درس یازدهم

الأفعال النّاقصة

قواعد

هفته سوم

جلسه سی ویکم

درس یازدهم

الأفعال النّاقصة

ترجمه و تمرین

جلسه سی ودوم

درس یازدهم

الأفعال النّاقصة

ادامه تمارین و امتحان

هفته جهارم

جلسه سی و سوم

درس دوازدهم

الحروف المشبهة بالفعل

قواعد

جلسه سی و چهارم

درس دوازدهم

الحروف المشبهة بالفعل

تمارین

اسفند

هفته  اول

جلسه سی و پنجم

درس دوازدهم

الحروف المشبهة بالفعل

ادامه تمارین

جلسه سی و ششم

درس سیزدهم

أفعال المقاربة

قواعد

هفته دوم

جلسه سی و هفتم

درس سیزدهم

أفعال المقاربة

تمارین

جلسه سی و هشتم

درس سیزدهم

أفعال المقاربة

خلاصة النواسخ

هفته سوم

جلسه سی و نهم

درس چهاردهم

المفعول فیه

قواعد درس

جلسه چهلم

درس چهاردهم

المفعول فیه

ترجمه و حل تمرین

هفته چهارم

جلسه چهل ویکم

درس چهاردهم

المفعول فیه

ادامه تمرین

جلسه چهل ودوم

امتحان درس قبلی

فروردین

هفته  اول

 

تعطیلات نوروز

هفته دوم

هفته سوم

جلسه چهل وسوم

درس پانزدهم

الصفة و الموصوف

قواعد

جلسه چهل وچهارم

درس پانزدهم

الصفة و الموصوف

ترجمه درس

هفته چهارم

جلسه چهل وپنجم

درس پانزدهم

الصفة و الموصوف

حل تمرین

جلسه چهل وششم

درس شانزدهم

الإضافة

بیان قواعد

اردیبهشت

هفته  اول

جلسه چهل وهفتم

درس شانزدهم

الإضافة

ترجمه درس

جلسه چهل وهشتم

درس شانزدهم

الإضافة

حل تمرین

هفته دوم

جلسه چهل ونهم

درس هفدهم

التصغیر و النّسبة

قواعد

جلسه پنجاهم

درس هفدهم

التصغیر و النّسبة

ترجمه

هفته سوم

جلسه پنجاه ویکم

درس هفدهم

التصغیر و النّسبة

حل تمارین

جلسه پنجاه ودوم

امتحان مستمر

هفته چهارم

جلسه پنجاه وسوم

درس هجدهم

تمارین دوره ای

جلسه پنجاه وچهارم

رفع اشکال

*هر هفته هر دانش آموز باید سه فعل وسه اسم تجزیه کند .

+نوشته شده در ساعت7:56توسط سعید مختار |


اخبار تکنولوژی - - - | -